Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA

Regulamin Archiwum NInA

DEFINICJE

§ 1

Ilekroć w regulaminie mowa o:

Archiwum NINA – oznacza to zbiór Zasobów NInA umożliwiający stacjonarne korzystanie ze zbiorów cyfrowych  w Siedzibie NInA, polegające na przeszukiwaniu kolekcji, tworzeniu własnych kolekcji opartych na zbiorach NInA, tworzenie notatek do Zasobów oraz odtwarzanie plików cyfrowych za pomocą playera dającego możliwości przyspieszonego i zwolnionego odtwarzania oraz przeglądania stopklatek video.

Archiwum NInA on – line – oznacza to serwis administrowany przez NInA, dostępny pod adresem http://archiwum.nina.gov.pl umożliwiający dostęp do fragmentów treści audialnych i audiowizualnych.

Regulaminie Archiwum NInA – oznacza to niniejszy regulamin udostępniania Zasobów zgromadzonych w Archiwum  NInA,

Użytkowniku - oznacza to osobę, która ogląda lub odsłuchuje plik cyfrowy Zasobu lub jego fragment za pośrednictwem Archiwum NInA, na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

Zasób lub Zasoby - oznacza to całość materiałów audiowizualnych lub audialnych w formie plików cyfrowych udostępnianych przez NInA w ramach Archiwum NInA lub pojedynczy materiał.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW W ARCHIWUM NInA

§ 2

 1. Zasoby udostępniane są w Archiwum NInA w następujące dni:

a)      w poniedziałki i środy – w godzinach 10.00 – 16.00,

b)      w czwartki – w godzinach 12.00 – 20.00,

c)       w piątki – w godzinach 12.00 – 18.00,

d)      w soboty – w godzinach 11.00 – 15.00.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Zasobów zgromadzonych w Archiwum NInA pierwszy raz, Użytkownik proszony jest o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, obejmującego dane Użytkownika.  Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać zmianę danych objętych formularzem zgłoszeniowym.
 2. Kolejne wizyty Użytkownika odnotowywane są przez pracownika Archiwum NInA na podstawie dokumentu tożsamości.  
 3. W celu sprawnego korzystania Użytkownik może dokonać telefonicznie rezerwacji stanowiska komputerowego bezpośrednio w Siedzibie NInA w godzinach otwarcia, telefonicznie pod numerem 22 380 49 95 lub pocztą elektroniczną kierowaną na adres: bog@nina.gov.pl. Zgłoszenie rezerwacji zawiera imię i nazwisko.
 4. Informacji o zasobach Archiwum NInA udzielają pracownicy Archiwum NInA.
 5. Korzystanie z Zasobów powinno być prowadzone w sposób niezakłócający pracy innych użytkowników.
 6. Korzystanie ze zbiorów Archiwum NInA odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem terminali i zainstalowanej na nich wyszukiwarki.
 7. Korzystanie z Archiwum NInA w sposób inny niż określony powyżej, w tym wynoszenie udostępnionych Zasobów (ich kopii) jest niedozwolone i może skutkować odmową dalszego korzystania z Archiwum NInA, niezależnie od sankcji przewidzianych w przepisach prawa.

 

PODSTAWY PRAWNE KORZYSTANIA Z ZASOBÓW

§ 3

 1. Archiwum NInA umożliwia korzystanie z Zasobu Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
 2. Zasób zgromadzony w Archiwum NInA udostępniany jest w celach badawczych i poznawczych w ramach nieodpłatnego publicznego udostępniania (na podstawie art. 28 pkt 3) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 3. Użytkownik korzystając z Zasobów dostępnych w Archiwum NInA nie może ingerować w ich treść, nie ma prawa zwielokrotniać Zasobów w całości lub części, utrwalać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, prezentować Zasobów, w całości lub we fragmentach.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW

§ 4

 1. Korzystając z Archiwum NInA Użytkownik uzyskuje możliwość odtworzenia poszczególnych Zasobów w całości.
 2. Korzystanie z Zasobów obejmuje przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach NInA, tworzenie notatek do Zasobów oraz odtwarzanie plików cyfrowych za pomocą playera dającego możliwości przyspieszonego i zwolnionego odtwarzania oraz przeglądania stopklatek video.
 3. Ponowny dostęp do wyników prac Użytkownika, o których mowa w ust. 2 powyżej możliwy jest poprzez Archiwum NInA oraz zdalnie poprzez Archiwum NInA on-line.  Zdalny dostęp do wyników prac Użytkownik może uzyskać po zalogowaniu się na stronie Archiwum NInA on -line.  Z poziomu Archiwum on-line możliwe jest odtwarzanie poszczególnych Zasobów we fragmentach.
 4. Zasady korzystania z Archiwum NInA on-line określone zostały w Regulaminie Archiwum NInA on-line dostępnym na stronie archiwum.nina.gov.pl.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Zasoby posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z Zasobów przez Użytkownika według zasad wprowadzonych przez NInA i producentów Zasobów oraz, że niezależnie od tego czy Zasoby podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez NInA oraz, że korzystanie w inny sposób z Zasobów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Zasobów.
 6. Wyszczególnione rodzaje Zasobów i ich opisy mają ułatwić przeszukiwanie Archiwum NInA oraz jego okien producenckich, jednak NInA nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność lub przydatność do określonego celu.
 7. Materiały są podzielone pod względem możliwości dostępu dla określonych grup wiekowych, w następujący sposób:
  1. bez ograniczeń wiekowych,
  2. dla osób od lat 7,
  3. dla osób od lat 12,
  4. dla osób od lat 16,
  5. dozwolone od lat 18.
 8.  Użytkownik korzystając z Archiwum NInA może napotkać Zasoby, które uzna za obraźliwe, nieprzyzwoite lub drastyczne bądź budzące sprzeciw. NInA nie ponosi odpowiedzialności za Zasoby, które mogą być tak traktowane przez Użytkownika.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Archiwum NInA jako całość oraz jego części, wszelkie grafiki, znaki towarowe, interfejsy, klipy dźwiękowe, treści redakcyjne, skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji usługi, etc. zawierają informacje i materiały zastrzeżone stanowiące własność NInA, a w przypadku Zasobów - stanowiące własność NInA lub producentów oraz są chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich przedmiotów ochrony w jakikolwiek inny sposób niż w ramach korzystania z Archiwum NInA zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne powielanie stron Archiwum NInA (jej części) oraz jej zawartości, ich modyfikacja, rozpowszechnianie, tworzenie dzieł zależnych na ich podstawie. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Archiwum NInA (jego zawartości) w sposób określony w Regulaminie. Nie jest dopuszczalna kompilacja treści, ogłoszeń, linków do innych stron oraz opisów stron Archiwum NInA. Nie jest dopuszczalne nieuprawnione posługiwanie się znakami towarowymi, grafikami, logo NInA lub producentów.
 10. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej może spowodować pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu przebywania w Siedzibie NInA.