Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
Modernizacja

Projekt „Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.” Nr POIS 11.02.00-00-060/12 w ramach działania 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Wykaz głównych robót:

 • rozbiórka dachu,
 • rozbiórka stropów nad II piętrem oraz częściowo nad I piętrem,
 • rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych wynikająca z konieczności technologii robót,
 • rozbiórka istniejących schodów i szybu windowego,
 • rozbiórka istniejących kominów,
 • drobne roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejących elementów budynku,
 • demontaż istniejących instalacji sanitarnych (wentylacji wod.- kan. i c.o. wraz z demontażem istniejących urządzeń węzła cieplnego oraz demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej),
 • demontaż istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia,
 • wykonanie klatki schodowej, schodów wewnętrznych wyrównawczych i windy,
 • korekta i wykonanie na nowo istniejącej klatki schodowej,
 • w części budynku wymiana stropów,
 • wykonanie ścian działowych – stałych i przesuwnych,
 • wykonanie drzwi wewnętrznych,
 • remont istniejących podłóg i wykonanie nowych (na nowych stropach),
 • wykonanie instalacji wod. – kan., c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
 • wykończenie pomieszczeń,
 • wyposażenie pomieszczeń,
 • zagospodarowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia.


Opis proponowanych rozwiązań funkcjonalnych:

Budynek dla ułatwienia opisu przyjętych rozwiązań funkcjonalnych podzielono na następujące strefy pionowe (poza powszechnie przyjętym podziałem poziomym na kondygnacje):
Część A – wejście do budynku („kostka” strefy wejściowej),
Część B – serce budynku, jego środek, hol główny,
Część C – lewe skrzydło ,
Część D – prawe skrzydło.

Część A – strefa wejściowa – przewidziano zachowanie strefy wejściowej w miejscu jej dotychczasowej lokalizacji, planuje się zmodyfikowanie różnicy poziomów w sposób ułatwiający prawidłową pod względem funkcjonalnym oraz estetycznym organizację przestrzeni wejścia – tak istotnego elementu będącego wizytówką obiektu i decydującego o pierwszym o nim wrażeniu. W strefie wejściowej – „kostce wejścia” zlokalizowano podstawową funkcję: szatnię i ochronę budynku. Ponadto przewiduje się punktu informacyjnego z prezentacją materiałów NInA. Przejście do budynku istniejącym korytarzem – rodzajem „wąskiego gardła” łączącym „kostkę” z budynkiem. 

Część B – wielofunkcyjny hol z umieszczonym w miejscu centralnym elementem przestrzennym pełniącym rolę informacyjną, zaprojektowano z klatką schodową główną oraz windą przelotową 5-przystankową łączącą wszystkie kondygnacje obiektu oraz niwelującą różnice poziomów parteru. W stosunku do stanu obecnego zmienia się lokalizacja rozdzielni elektrycznej. Hol na parterze zachowa istniejące wyjście na parking na tyłach obiektu. Ponadto przewiduje się w holu lokalizację punktu informacyjnego z prezentacją materiałów NInA. Na I piętrze hol pełnił będzie funkcję komunikacyjną, a na kondygnacji +II znajdą się pomieszczenia biurowe.

Część C – skrzydło budynku z opisanymi poniżej funkcjami:

 • piwnice – archiwum-magazyn główny połączony windą z pomieszczeniami archiwum na parterze, sanitariaty, magazyn zasobów, pomieszczenia techniczne, serwerownia,
 • parter – serwerownia, pomieszczenia archiwum, blok pomieszczeń biblioteki NInATEKI mogących także pełnić funkcję szkoleniową, 
 • I piętro – blok pomieszczeń digitalizacyjnych z salą odsłuchową, biurami i pomieszczeniami socjalnymi,
 • poddasze użytkowe – pomieszczenia laboratoriów, sal szkoleniowych oraz biuro.

Część D – skrzydło budynku z funkcją konferencyjną i edukacyjną:

 • piwnice – zespół pomieszczeń technicznych wraz ze zmodernizowanym węzłem cieplnym,
 • parter – sala klubowa z funkcją komunikacji, koniecznym przejściem wymuszonym względami ewakuacji, ze ściankami przesuwnymi jako mobilna aranżacja wnętrza,
 • sala konferencyjna mała o podwójnej wysokości pomieszczenia z możliwością podziału na dwie sale,
 • I piętro – główna sala konferencyjno-kinowa na ok. 117 miejsc (w zależności od aranżacji) w układzie audytoryjnym zaprojektowana w ramach 2 kondygnacji, z trybunami składanymi oraz możliwością elastycznej aranżacji wnętrza i powiększenia liczby miejsc do łącznej max około 160 w układzie audytoryjnym lub do 225 w układzie poziomym.

Ponadto: zaprojektowano w budynku „A” serwerownie w „sercu” budynku na parterze oraz w piwnicy, a także niewielkie pomieszczenie przy windzie (II piętro), jako punkt dystrybucyjny okablowania. Wentylację mechaniczną i klimatyzację przewidziano w całym obiekcie, dzięki czemu wykluczono kominy. 

Dane liczbowe projektowanej modernizacji oraz zestawienie projektowanych pomieszczeń:

Dane liczbowe budynku:

 • powierzchnia użytkowa - 2 988,90 m² w tym powierzchnia użytkowa piwnic 793,2 m²
 • kubatura - 15 745 m³. 

Wyposażenie budynku:

Budynek zostanie wyposażony w:

 • szatnię centralną sterowaną automatycznie,
 • trybuny składane teleskopowe,
 • regały przesuwne w archiwum,
 • uchwyty dla niepełnosprawnych oraz pełne wyposażenie sanitariatów,
 • windę 5-przystankową przelotową,
 • platformę zewnętrzną (prostą lub alternatywnie pochyłą schodową) dla niepełnosprawnych.

Ponadto budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje.
Istniejące instalacje: wod-kan., c.o. z węzła cieplnego, instalacja elektryczna, telefoniczna, wentylacji mechanicznej zostaną zdemontowane i wykonane na nowo. 

W rezultacie budynek docelowo wyposażony będzie w następujące instalacje:

 • centralnego ogrzewania – z istniejącej sieci cieplnej – z modernizowanego węzła cieplnego,
 • wodociągową,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • elektryczną,
 • teletechniczną,
 • wentylacji mechanicznej,
 • antywłamaniową,
 • p.poż.,
 • systemu kontroli dostępu,
 • monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
 • nagłośnienia sal audytoryjnych,
 • CCTV.

W ramach realizacji projektu ma zostać zakupiony również sprzęt i wyposażenie budynku ,,A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego na co składać się będą m.in. poniższe wydatki na:

 1. Wyposażenie pracowni digitalizacji i rekonstrukcji, w tym:
  a) Zakup i instalacja linii digitalizacyjnej materiałów 16mm/35mm,
  b) Zakup i instalację stacji roboczych do edycji wideo,
  c) Zakup i instalację systemu digitalizacji taśm magnetycznych
  d) Wyposażenie stanowisk do przeglądu materiałów na taśmach magnetycznych video.
 2. System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów, w tym:
  a) Zakup systemu archiwum cyfrowego,
  b) Zakup i instalację systemu udostępniania treści multimedialnych.
 3. Wyposażenie komputerowe i urządzenia aktywne sieci komputerowej, w tym:
  a) Zakup i instalację urządzeń aktywnych sieci komputerowej (przewodowej i bezprzewodowej)
  b) Zakup komputerów stacjonarnych
  c) Zakup urządzeń drukujących (w tym drukarek wielkoformatowych).
 4. Wyposażenie wielofunkcyjnych sali widowiskowych oraz system informacji, w tym:
  a) Zakup i instalacja wyposażenia dwóch sal wielofunkcyjnych
  b) Zakup i instalacja systemu informacji wizualnej oraz audialnej.
 5. Dostawa mebli biurowych i aranżacja wnętrz. 

Proponowane rozwiązania funkcjonalne

Przygotowana propozycja projektowa opiera się, między innymi, na pomyśle „uspokojenia” terenu podwórza w kontraście do otaczającej zabudowy (budynki mieszkalne od strony ulicy Wróbla i budynek typu „Lipsk” do strony zachodniej) poprzez wprowadzenie miejsc parkingowych do parkingu podziemnego, likwidację istniejącej zabudowy od strony ul. Wróbla (budynek B), wykonanie wyłącznie niezbędnych, funkcjonalnie naniesień kubaturowych (komunikacja z garażem podziemnym, rampa wjazdowa, projektornia, magazyn, śmietnik) w maksymalnie ograniczonym zakresie i wykonanie jednolitej przestrzennie formy elewacji strukturalnej zakrywającej budynek „C”.

Dzięki zastosowaniu oszczędnego, minimalistycznego stylu w większości rozwiązań projekt nabiera jeszcze bardziej otwartego charakteru. To z kolei pozwala w przyszłości na plastyczne, różnorodne kształtowanie przestrzeni.

Podwórze

Koncepcja zagospodarowania podwórza zakłada wykonanie części powierzchni z materiałów naturalnych (kamień, drewno) oraz pozostałych powierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych i drogi pożarowej) z asfaltu i odzyskanych, z rozbiórki istniejącej nawierzchni, płyt chodnikowych (trylinka - płyty o kształcie sześciokątnym). Na pozostałym terenie proponowana jest powierzchnia zielona, dodatkowo ukształtowana w części zachodniej i wschodniej dziedzińca formie niewielkich wzniesień (około 1,5 m powyżej istniejącego poziomu). W części północnej (od strony budynku A) wykonany zostanie pawilon jednokondygnacyjny z elewacją pokrytą drewnem elewacyjnym, w którym zaprojektowane jest pomieszczenie projektorni, magazynu i śmietnika oraz wyjście z klatki schodowej z garażu. Od strony zachodniej (od ul. Wróbla) zlokalizowane są jednokondygnacyjne budynki: wyjście z klatki schodowej (klatka A) i zadaszenie rampy wjazdowej go parkingu podziemnego. Budynek klatki A jest, w założeniu zaprojektowany jako wyższy od pozostałych (o około 2 m) i stanowi dominantę przestrzenną, akcentującą projektowane, ogólnodostępne wejście na teren podwórza Instytutu. Dodatkowym wyróżnikiem przestrzeni wejściowej jest zaproponowana na części budynku, okładzina elewacyjna takiego samego rodzaju i koloru jak na budynku będącym głównym wejściem do Instytutu od ul. Wałbrzyskiej. Pozostała część elewacji budynku klatki A i rampy wjazdowej do parkingu podziemnego pozostawiona zostanie w surowym betonie architektonicznym wynikającym z samej konstrukcji budynków. Na elewacjach możliwe jest umocowanie siatek stalowych pod rośliny pnące.

Najważniejszym elementem zagospodarowania w zaproponowanej koncepcji jest modularny system zadaszeń terenu. Podstawową ideą takiego modularnego systemu jest jego mobilność i możliwość dowolnego kształtowania przestrzeni zadaszonej na terenie. System składa się z modułów o podstawie trójkątnej, w skład którego wchodzą konstrukcyjne słupy stalowe oraz drewniane porzeczne belki wykonane z drewna klejonego, pomiędzy którymi rozpięte mogą być żagle materiałowe. Moduły można dowolnie „składać” w zestawy, umożliwiając przykrycie zadaszeniem różnej wielkości powierzchni, jednocześnie pozostawiając obszar ideowy dla działań w przyszłości. Dla umożliwienia takich działań zaprojektowane zostały specjalne, „rozrzucone” na terenie, fundamenty pod słupy konstrukcyjne o kształcie trójkątnym w poziomie terenu z wbudowanym oświetleniem.

Uwzględniając założenia Instytutu dotyczące konieczności wykonania ogrodzenia od ul. Wróbla, a zarazem pozostawienia jednak możliwości częściowego otwarcia terenu dziedzińca, zaprojektowane zostały dwie szerokie na 6 metrów bramy umożliwiające wejście na teren o szerokości 12 m, a samo wejście, na całej szerokości, zostało podkreślone posadzką z płyt kamiennych.

Modernizacja elewacji budynku „C”

Koncepcja projektowa przewiduje modernizację elewacji budynku „C” polegającą na „nałożeniu” na istniejący budynek dodatkowej przestrzennej i przeziernej powłoki. W wykonanym szacunkowym koszcie realizacji robót budowlanych policzona została elewacja wykonana z żaluzji drewnianych mocowanych na podkonstrukcji.

Podczas projektowania powstała jednak inna propozycja wykonania elewacji polegająca na pokryciu budynku przezierną fasadową tkaniną tekstylną rozpiętą na stalowej konstrukcji.

Możliwe jest również połączenie powyższych dwóch rozwiązań. Obie propozycje przedstawione są w części rysunkowej dotyczącej rozwiązań materiałowych.

Na elewacji od strony podwórza proponowane jest umieszczenie ekranu o wymiarach około 10 m na 17 m umożliwiającego realizację projekcji filmowych.

Zaprojektowana została również zmiana przestrzeni wejściowych do budynku, poprzez powiększenie otworów drzwiowych i wymianę ślusarki. Wejścia zaakcentowane zostały portalami wykonanymi z drewna klejonego.

Parking podziemny

W koncepcji zaprojektowany został nieogrzewany parking podziemny o powierzchni 1577,6 m², przeznaczonego dla 67 samochodów osobowych, w tym dwóch miejsc przeznaczonych są dla samochodów kierowanych przez osoby niepełnosprawne. W garażu zaprojektowana została również przestrzeń postojowa dla 78 rowerów.

 

www.pois.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mkidn.gov.pl

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko i NInA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko