Internetowy Teatr TVP dla szkół

09.01 - 31.12.2013 | |

„Internetowy Teatr TVP dla szkół” to nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię jako sposób  dotarcia ze  sztuką wysokich lotów do  masowej młodej widowni.

spektakl JaÄÄ‚„‚„…â€ÄÄ‚„…Ä‚„ąĹź i MaÄÄ‚„‚„…‚gosia, fot. MichaÄÄ‚„‚„…‚ Hellerspektakl Jaś i Małgosia, fot. Michał Heller 

Odbiorcą teatralnych wydarzeń są uczniowie różnego typu szkół, w szczególności tych, które są oddalone od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych. Grany na żywo spektakl odbierany jest w tym samym czasie przez kilkunastotysięczną uczniowską społeczność w całej Polsce za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Realizowana równolegle forma konkursowa projektu jest  wzbogaceniem  jego formuły o  Internetowy  przegląd szkolnych zespołów teatralnych będący prezentacją najlepszych uczniowskich kół teatralnych wyłonionych w drodze eliminacji na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.  Projekt ma charakter cykliczny, który w założeniach będzie  docierać do coraz większej grupy odbiorców, promując szczególnie uzdolnioną młodzież, rozwijając jej twórcze zdolności i kreatywność.

Aktywne uczestnictwo w projekcie to wyjątkowa okazja dla uczniów polskich szkół, zwłaszcza z małych miejscowości, by odkryli w sobie zainteresowania sztuką teatralną  i artystyczne pasje.  

Autorski projekt „Internetowy Teatr TVP dla szkół” jest realizowany przez Telewizję Polską wspólnie z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. 
Partnerstwo obydwu instytucji dotyczy również konkursu ogłoszonego przez Telewizję Polską pn.:  „Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych”, w którym do 12 października br. szkoły mogą zgłaszać autorskie propozycje spektakli granych przez szkolne zespoły teatralne. 

Regulamin głosowania na najlepszy „spektakl teatralny”

w ramach Internetowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Teatralnych

w dniach 18-27.11.2013 r.

 

 1. Organizatorami Internetowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Teatralnych
  i głosowania na najlepszy „spektakl teatralny” są:

            Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999            Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy   dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł

            oraz

            Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5,      zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr RIK 59/2005

            zwani dalej Organizatorzy

 §1

Postanowienia wstępne

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi regulamin szczegółowy w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl” dostępnego na stronach portalu tvp.pl oraz że wyrażona przez niego akceptacja obejmuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu portalu, na którym uczestnik głosuje.

§2
Miejsce i czas trwania głosowania

 1. Głosowanie trwa od 18.11.2013 r., od godziny 00:00:00 do 27.11.2013 r., do godziny 23:59:59.
 2. Głosowanie jest przeprowadzane na stronie internetowej: www.iteatr.tvp.pl. 

  §3

       Zasady i wyniki głosowania

 1. Przedmiotem głosowania jest wyłonienie najlepszego „spektaklu teatralnego” spośród 2 nominowanych „spektakli teatralnych” w każdej z trzech kategorii tj. jednego z dwóch w kategorii „szkoła podstawowa”, jednego z dwóch w kategorii „gimnazjum” oraz jednego z dwóch w kategorii „szkoła średnia”. Zwycięży ten „spektakl teatralny” w danej kategorii, który uzyska najwięcej głosów uczestników głosowania w tej kategorii, oddanych zgodnie z ust. 3.
 2. Uczestnikiem głosowania może być każdy użytkownik portalu www.tvp.pl.  
 3. Jeden uczestnik może oddać po jednym głosie w danej kategorii.
 4. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w dniu 08.12.2013 r. podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie. „Spektakl teatralny”, który uzyskał największą liczbę głosów w swojej kategorii otrzyma nagrodę główną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych.

 §4

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin głosowania dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronach internetowych www.iteatr.tvp.pl i www.nina.gov.pl.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzaniu głosowania. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony uczestników głosowania.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizatorzy mają prawo do jego wiążącej wykładni.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.iteatr.tvp.pl

Opublikowano: 08.11. 2013 11:17

Zobacz także

 • Teatr na żywo w NINATECE

  Teatr na żywo w NINATECE

  Już w najbliższy czwartek 6 listopada o godzinie 11.00 zapraszamy na transmisję spektaklu Dziób w dziób – prosto z Teatru Baj Polski w Toruniu. Transmisja odbywa się w ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół. 

Narodowy Instytut Audiowizualny

All Rights Reserved 2011 Narodowy Instytut Audiowizualny