Internetowy Teatr TVP dla szkół

09.01 - 31.12.2013 | |

„Internetowy Teatr TVP dla szkół” to nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię jako sposób  dotarcia ze  sztuką wysokich lotów do  masowej młodej widowni.

spektakl JaÄÄ‚„‚„…â€ÄÄ‚„…Ä‚„ąĹź i MaÄÄ‚„‚„…‚gosia, fot. MichaÄÄ‚„‚„…‚ Hellerspektakl Jaś i Małgosia, fot. Michał Heller 

Odbiorcą teatralnych wydarzeń są uczniowie różnego typu szkół, w szczególności tych, które są oddalone od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych. Grany na żywo spektakl odbierany jest w tym samym czasie przez kilkunastotysięczną uczniowską społeczność w całej Polsce za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Realizowana równolegle forma konkursowa projektu jest  wzbogaceniem  jego formuły o  Internetowy  przegląd szkolnych zespołów teatralnych będący prezentacją najlepszych uczniowskich kół teatralnych wyłonionych w drodze eliminacji na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.  Projekt ma charakter cykliczny, który w założeniach będzie  docierać do coraz większej grupy odbiorców, promując szczególnie uzdolnioną młodzież, rozwijając jej twórcze zdolności i kreatywność.

Aktywne uczestnictwo w projekcie to wyjątkowa okazja dla uczniów polskich szkół, zwłaszcza z małych miejscowości, by odkryli w sobie zainteresowania sztuką teatralną  i artystyczne pasje.  

Autorski projekt „Internetowy Teatr TVP dla szkół” jest realizowany przez Telewizję Polską wspólnie z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. 
Partnerstwo obydwu instytucji dotyczy również konkursu ogłoszonego przez Telewizję Polską pn.:  „Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych”, w którym do 12 października br. szkoły mogą zgłaszać autorskie propozycje spektakli granych przez szkolne zespoły teatralne. 

Regulamin głosowania na najlepszy „spektakl teatralny”

w ramach Internetowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Teatralnych

w dniach 18-27.11.2013 r.

 

 1. Organizatorami Internetowego Przeglądu Szkolnych Zespołów Teatralnych
  i głosowania na najlepszy „spektakl teatralny” są:

            Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999            Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy   dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł

            oraz

            Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5,      zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr RIK 59/2005

            zwani dalej Organizatorzy

 §1

Postanowienia wstępne

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi regulamin szczegółowy w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl” dostępnego na stronach portalu tvp.pl oraz że wyrażona przez niego akceptacja obejmuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu portalu, na którym uczestnik głosuje.

§2
Miejsce i czas trwania głosowania

 1. Głosowanie trwa od 18.11.2013 r., od godziny 00:00:00 do 27.11.2013 r., do godziny 23:59:59.
 2. Głosowanie jest przeprowadzane na stronie internetowej: www.iteatr.tvp.pl. 

  §3

       Zasady i wyniki głosowania

 1. Przedmiotem głosowania jest wyłonienie najlepszego „spektaklu teatralnego” spośród 2 nominowanych „spektakli teatralnych” w każdej z trzech kategorii tj. jednego z dwóch w kategorii „szkoła podstawowa”, jednego z dwóch w kategorii „gimnazjum” oraz jednego z dwóch w kategorii „szkoła średnia”. Zwycięży ten „spektakl teatralny” w danej kategorii, który uzyska najwięcej głosów uczestników głosowania w tej kategorii, oddanych zgodnie z ust. 3.
 2. Uczestnikiem głosowania może być każdy użytkownik portalu www.tvp.pl.  
 3. Jeden uczestnik może oddać po jednym głosie w danej kategorii.
 4. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w dniu 08.12.2013 r. podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie. „Spektakl teatralny”, który uzyskał największą liczbę głosów w swojej kategorii otrzyma nagrodę główną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych.

 §4

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin głosowania dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronach internetowych www.iteatr.tvp.pl i www.nina.gov.pl.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzaniu głosowania. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony uczestników głosowania.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej wskazanej w ust.1.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizatorzy mają prawo do jego wiążącej wykładni.

 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.iteatr.tvp.pl

Opublikowano: 08.11. 2013 11:17

Zobacz także

 • Gala II Internetowego Przeglądu Zespołów Teatralnych

  Gala II Internetowego Przeglądu Zespołów Teatralnych

  W niedzielę 7 grudnia o godzinie 13.00 odbędzie się Gala finałowa II Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych. Tegoroczny przegląd przebiegał pod hasłem "Mój dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna". Do konkursu na spektakl uczniowski zgłoszono ponad 60 propozycji z całej Polski.

 • Teatr na żywo w NINATECE

  Teatr na żywo w NINATECE

  Już w najbliższy czwartek 6 listopada o godzinie 11.00 zapraszamy na transmisję spektaklu Dziób w dziób – prosto z Teatru Baj Polski w Toruniu. Transmisja odbywa się w ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół. 

Narodowy Instytut Audiowizualny

All Rights Reserved 2011 Narodowy Instytut Audiowizualny