Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików. Wyłącz komunikat
Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_1_2015

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_1_2015.

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_1_2015.

  1. Przedmiotem Zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: zagospodarowanie terenu dziedzińca pomiędzy budynkami A i C, realizowane w ramach projektu Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, obejmującej wykonanie prac rozbiórkowych: rozbiórkę budynku  biurowo – magazynowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budynku garażowego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego oraz budowę garażu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z garażem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, śmietnik), przebudowę sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku „C” oraz przebudowę elewacji budynku „C”, które zostaną zrealizowane na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład OPZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  2. Opis przedmiotu Zamówienia zwany dalej „OPZ” znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
  3. Kompletna dokumentacja projektowa inwestycji, która będzie objęta przedmiotem Zamówienia znajduje się załączniku do OPZ, dostępnym pod adresem  Załącznik nr 1
  4. Planowane rozpoczęcie inwestycji – luty 2015 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2015 roku o godz. 11:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 26 stycznia 2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Nadzór inwestorski”.

Pliki do pobrania
DOC
załącznik-nr-4-do-siwz_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu111DB5878D7142AC6E0F6E7D.doc
DOC
załącznik-nr-7-do-siwz_wykaz-usług.doc
DOC
załącznik-nr-6-do-siwz_informacja-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej.doc
DOC
załącznik-nr-3-do-siwz_oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia833E9568E54E3766AB92021A.doc
DOC
załącznik-nr-5-do-siwz_formularz-oferta005E31920A6CE99278459EC9.doc
DOC
załącznik-nr-8-do-siwz_wykaz-osób.doc
PDF
wyjaśnienia-treści-siwz_nina_pn_poiis_1_2015_22-01-15.pdf
PDF
informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty2577E553B95052239D35F435.pdf
PDF
siwz_nina_pn_poiis_1_2015_16-01-15.pdf
PDF
ogłoszenie-o-zamówieniu2559A5359A2774DFA8DA6A45.pdf