Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony „Digitalizacja zbiorów audialnych Radia Łódź” (nr sprawy: NInA_PN_2_2013)

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Digitalizacja zbiorów audialnych Radia Łódź”(nr sprawy: NInA_PN _2_2013)”.

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Digitalizacja zbiorów audialnych Radia Łódź”(nr sprawy: NInA_PN _2_2013)”.

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja zbiorów dźwiękowych Radia Łódź i zachowanie ich w postaci plików. 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2013 roku o godz. 11:00. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin otwarcia ofert to 22 maja 2013 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Digitalizacja zbiorów audialnych Radia Łódź”.