Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
fot. Fundacja Archeologia Fotografii
Powrót

Wyniki 5. naboru PW Kultura+, priorytet Digitalizacja

Studia filmowe, biblioteki, muzea i archiwa - łącznie 26 instytucji otrzymało 8,4 mln zł na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w ramach 5. edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. NInA jest operatorem priorytetu.

Najwyższą kwotę dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja otrzymała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Ponad 1 mln zł przeznaczy na cyfrową rekonstrukcję filmów dokumentalnych, digitalizację i udostępnienie dwustu kronik filmowych, a także na modernizację pracowni rekonstrukcji dźwięku oraz rozbudowę biblioteki cyfrowej.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się także projekty Studia Filmowego Zebra i Studia Filmowego Tor, które dzięki dofinansowaniu w wysokości 800 tys. zł przeprowadzą rekonstrukcję klasyków polskiego kina między innymi.: Porno Marka Koterskiego, Krolla Władysława Pasikowskiego, Ga, ga. Chwała bohaterom Piotra Szulkina, Dziejów grzechu Waleriana Borowczyka, Rysia Stanisława Różewicza i Spirali Krzysztofa Zanussiego.
 

Spot zachęcający do udziału w Programie Kultura+, priorytet Digitalizacja

Inny projekt digitalizacyjny, który otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 354 tys. zł, zgłosił Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Projekt ma na celu kontynuację dokumentacji, zabezpieczenia, a także upowszechnienie dziedzictwa Fryderyka Chopina w internecie. Projekt zakłada zdigitalizowanie całego inwentarza instytucji (w sumie ok. 6500 obiektów) do 2020 roku.

Z kolei Muzeum Sztuki w Łodzi przeznaczy dofinansowanie w kwocie 142 tys. zł na digitalizację prac z Kolekcji Sztuki XX i XXI w. (400 obiektów), a także Kolekcji Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego (300 obiektów). Wśród nich znajdują się dzieła sztuki o wyjątkowym znaczeniu w skali kraju: fotografie Jana Bułhaka, Benedykta Jerzego Dorysa, Edwarda Hartwiga i Tadeusza Cypriana oraz zdjęcia pochodzące z polskich zakładów fotograficznych przełomu XIX i XX w.

Archiwum Państwowe w Lublinie dzięki kwocie 618 tys. zł będzie mogło kontynuować digitalizację materiałów archiwalnych, prowadzoną od 2011. Objęte nią są szczególnie cenne dla naukowców i genealogów materiały, które zostaną udostępnione na portalu szukajwarchiwach.pl. W 2015 roku wykonanych zostanie 400 000 skanów z akt stanu cywilnego parafii rzymsko¬katolickich, prawosławnych, mojżeszowych oraz innych wyznań, akt parafialnych, ksiąg grodzkich chełmskich, akt miasta Lublina i akt notariuszy.

W sumie w latach 2011-2015 odbyło się pięć naborów do PW Kultura+, priorytet Digitalizacja. Dofinansowanych zostało 186 projektów. 

 

 

Zobacz również